DOPRAVA ZDARMA nad 1500 Kč!

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

 

 

 

I.                         ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi společností Zámek Lobkowicz Roudnice, s.r.o. (dále jen „Prodávající“), a fyzickými osobami, které nejednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Kupující“), vzniklá na základě kupních smluv (dále jen „Smlouva“) uzavřených prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na adrese https://www.lobkowiczroudnice.cz (dále jen „E-shop“).

 

Kupující obdrží od Prodávajícího kopii těchto Podmínek, Reklamační řád a Vzorové odstoupení od Smlouvy jako přílohu potvrzení objednávky na jím zadanou e-mailovou adresu. 

 

Odchylná písemná ujednání uvedená u daného zboží nebo ve Smlouvě od ustanovení těchto Podmínek mají před těmito Podmínkami přednost.

 

II.                      KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

 

a.      Identifikační údaje Prodávajícího:

 

Obchodní firma: Zámek Lobkowicz Roudnice, s.r.o.

Sídlo: Roudnice nad Labem, Zámek Roudnice nad Labem čp. 1, PSČ 41301

IČ: 47310685

Zápis v OR: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3683

 

 

b.      Kontaktní údaje Prodávajícího:

 

Zámek Roudnice nad Labem

Adresa: Zámek Roudnice nad Labem čp. 1, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01

E-mail: vinarstvi.roudnice@lobkowicz.cz 

Telefon: +420 416 837 234

 

c.      Provozovna a místa pro osobní odběr:

 

Zámek Roudnice nad Labem

Adresa: Zámek Roudnice nad Labem čp. 1, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01

E-mail: vinarstvi.roudnice@lobkowicz.cz 

Telefon: +420 416 837 234

Provozní doba pro osobní odběr:

Pondělí: 7:00 - 15:00 hod

Úterý: 7:00 - 15:00 hod

Středa: 6:00 - 13:30 hod

Čtvrtek: 7:00 - 15:00 hod

Pátek: 6:00 - 13:30 hod

Sobota a neděle: ZAVŘENO 

 

 

 

III.                    NABÍDKA, OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

Kupující nabízí prostřednictvím E-shopu ke koupi vlastní produkty vlastního vinařství, zejména alkoholické nápoje (vína a jiné šumivé nápoje) a vinné mošty, případně další zboží dle aktuální nabídky Prodávajícího uvedené na stránkách E-shopu (dále jen „Zboží“). Má se za to, že nabídka Zboží Prodávajícím je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. 

 

S ohledem na Zboží Prodávající upozorňuje, že učinění objednávky Zboží - alkoholických nápojů je umožněno pouze osobám – Kupujícím starším 18 let. 

 

Prodávající umožňuje Kupujícímu vytvoření objednávky uzavření smlouvy pouze v českém jazyce.

 

Kupující může uzavřít Smlouvu tak, že přijme návrh Prodávajícího k uzavření Smlouvy tím, že požadované Zboží vloží do „košíku“, buď jako neregistrovaný nebo registrovaný uživatel E-shopu, a následně pokračuje k odeslání objednávky (dále jen „Objednávka“) Prodávajícímu.

 

Kupující je dále povinen před odesláním Objednávky zvolit způsob dodání Zboží a způsobu platby. Prodávající umožňuje následující způsoby platby kupní ceny: hotově/platební kartou při osobním vyzvednutí, platební kartou on-line, bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího a dobírkou; veškeré platební metody jsou zdarma s výjimkou dobírky, která je zpoplatněna částkou 30,- Kč, která bude připočtena k ceně objednaného Zboží. 

 

Kupující je při vyplnění Objednávky povinen uvést veškeré povinné údaje označené symbolem (*). Bez vyplnění těchto údajů nelze Objednávku odeslat. V případě registrace Kupujícího na stránkách Prodávajícího za účelem zřízení stálého účtu platí předchozí věty obdobně. 

 

Kupujícím má právo kdykoliv před odesláním Objednávky zkontrolovat či měnit požadované Zboží, způsob jeho dodání a metodu platby, včetně všech osobních údajů, které do Objednávky vložil.  

 

Kupující odesílá Objednávku stisknutím tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“.

 

Odesláním závazné objednávky (dále jen „Objednávka“) bere Kupující výslovně na vědomí a zavazuje se k platbě ceny za Zboží, a současně potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Podmínek a všech jejich součástí platných v okamžiku provedení Objednávky. Na tyto Podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného Zboží. 

 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internetu atd.) pro uskutečnění Objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá.

 

Objednávka Kupujícího je návrhem k uzavření Smlouvy, přičemž k samotnému uzavření dochází okamžikem potvrzení přijetí Objednávky Prodávajícím, které Prodávající neprodleně zašle Kupujícímu po obdržení Objednávky, a to prostřednictvím emailu zaslaného na adresu, kterou Kupující uvedl v Objednávce nebo při registraci. Potvrzení přijetí Objednávky je současně potvrzením o uzavřené Smlouvě. 

 

Prodávající uchovává uzavřenou Smlouvu v elektronické podobě po dobu trvání povinností, které Prodávajícímu vyplývají z příslušných právních předpisů České republiky. Během této doby je Kupující oprávněn požádat Prodávajícího o zaslání kopie uzavřené Smlouvy, a to na základě e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Prodávajícího; v takovém případě se Prodávající zavazuje zaslat kopii Smlouvy v elektronické formě Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, a to bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti dle předchozí věty tohoto článku. 

 

Prodávající neuzavírá Smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.

 

Prodávající ve svém E-shopu nenabízí a neprodává věci s digitálními vlastnostmi.

 

 

IV.                     CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Nabídkové ceny Zboží uvedené na stránkách E-shopu jsou platné v okamžiku odeslání Objednávky.

 

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve výši uvedené v Objednávce. Ceny Zboží uvedené v E-shopu zahrnují i daň z přidané hodnoty. 

 

Prodávající je na žádost Kupujícího povinen vydat mu doklad o zakoupení Zboží (dále jen „Doklad“) s uvedením data prodeje Zboží, o jaké Zboží se jedná a za jakou cenu bylo Zboží prodáno, spolu s identifikačními údaji Prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název Prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

 

Při prodeji Zboží s následnou dodávkou Doklad též obsahuje místo určení a datum dodávky.

 

Při prodeji použitého nebo upravovaného Zboží, Zboží s vadou nebo Zboží, jehož užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, jsou tyto skutečnosti v Dokladu zřetelně vyznačeny.

 

Bez ohledu na předání Zboží nabývá Kupující vlastnické právo k objednanému Zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Do doby úplného zaplacení kupní ceny je Zboží ve vlastnictví Prodávajícího.

 

 

V.                       DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

 

Prodávající se zavazuje dodat Zboží určené ve Smlouvě Kupujícímu nejpozději do patnácti pracovních dnů od potvrzení Objednávky Prodávajícím. V případě, že u konkrétního Zboží uvádí Prodávající jinou dodací lhůtu, dodá Prodávající Zboží v této uvedené lhůtě ode dne potvrzení Objednávky. V případě, že Prodávající u Zboží uvádí dostupnost Zboží „skladem“, odešle toto zboží nejpozději do dvou pracovních dnů následujících po dni potvrzení Objednávky. 

 

Kupující je povinen objednané Zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu určenou v Smlouvě, včetně nákladů na dodání Zboží. Kupujícímu se doporučuje překontrolovat toto Zboží při jeho převzetí.  

 

Doklady vztahující se ke Zboží (zejména daňový doklad atd.) předá Prodávající Kupujícímu při převzetí Zboží, v odůvodněných případech (např. při technických potížích na straně na straně Prodávajícího) nejpozději do dvou dnů od převzetí Zboží Kupujícím. Doklady vztahující se ke Smlouvě (tedy tyto Podmínky, Reklamační řád a Vzorové odstoupení od Smlouvy) zasílá Prodávají v elektronické podobě při potvrzení Objednávky zaslané na e-mailovou adresu Kupujícího.

 

Na základě žádosti Kupujícího Prodávající v písemné formě opětovně potvrdí v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Kupující tyto práva uplatnit.

 

Dopravu a doručení zboží Kupující zvolí v Objednávce Zboží. Prodávající nabízí následující možnosti: osobní vyzvednutí v některé z provozoven Prodávajícího nebo prostřednictvím přepravní služby MESSENGER a.s., IČ: 27575896 (dále jen „Kurýr“). Osobní vyzvednutí Objednávky je zdarma, doručení Objednávky prostřednictvím Kurýra je u Objednávek v hodnotě do 1.500,- Kč (včetně) zpoplatněno částkou ve výši 260,- Kč, která bude připočtena k ceně objednaného Zboží, a u objednávek s hodnotou nad 1.500,- Kč je zdarma. Prodávající si vyhrazuje právo u jednotlivého typu Zboží závazně určit způsob jeho doručení. 

 

V případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží, má Prodávající právo po uplynutí dodatečné lhůty, na kterou Kupujícího e-mailem prokazatelně upozorní a ve které poskytne Kupujícímu novou přiměřenou lhůtu k převzetí tohoto Zboží, od Smlouvy odstoupit anebo Zboží vhodným způsobem prodat. 

 

Náklady na uskladnění a náklady marného dodání Zboží z důvodu nepřevzetí Zboží Kupujícím v nezbytně nutné výši je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude v případě doručení Zboží obsahující alkoholické nápoje vyzván Kurýrem k prokázání skutečnosti, že je mu/ji více jak 18 let. Kupující bere dále na vědomí a souhlasí s tím, že pokud se nebude schopen při převzetí takového Zboží prokázat, že je mu/ji více jak 18 let, bude takové Zboží vráceno Kurýrem Prodávajícímu, a to na náklady Kupujícího.

 

 

 

VI.                     ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Kupující je v případě uzavření Smlouvy prostřednictvím E-shopu (tedy smlouvy uzavřené distančním způsobem (na dálku) ve smyslu občanského zákoníku) oprávněn od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů. 

 

Lhůta dle předchozího odstavce končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme Zboží, nebo:

(a)            poslední kus Zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné Objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně;

(b)            poslední položku nebo část dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí; nebo

(c)            první dodávku Zboží, je-li ve Smlouvě ujednána pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu.

 

Kupující může odstoupit od Smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu (například e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu Prodávajícího, písemným prohlášením zaslaným na adresu sídla Prodávajícího, osobně v provozovně Prodávajícího apod.). Kupující nemusí takové odstoupení odůvodňovat.

 

Kupující je též oprávněn odstoupit od Smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře Prodávajícího pro odstoupení od smlouvy zaslaného na e-mailovou adresu Prodávajícího, případně písemně na adresu Prodávajícího.

 

Vzorové odstoupení od Smlouvy je k dispozici zde.

 

Prodávající je povinen potvrdit přijetí odstoupení Kupujícího od Smlouvy bez zbytečného odkladu po jeho přijetí, a to v textové podobě zaslané na e-mailovou Kupujícího. 

 

Za dodržení lhůty pro odstoupení uvedené výše je považováno odeslání vyplněného a podepsaného formuláře či obdobného prohlášení Kupujícího obsahující odstoupení od Smlouvy na e-mailovou adresu, případně písemně na adresu Prodávajícího v poslední den této lhůty.

 

V případě odstoupení od Smlouvy Kupujícím je Prodávající povinen vrátit všechny peněžité prostředky včetně nákladů na dodání Zboží, které od Kupujícího na základě Smlouvy získal, a to stejným způsobem jakým platbu přijal, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení Kupujícího od Smlouvy. V případě souhlasu Kupujícího a pokud mu tím nevzniknou další náklady, může Prodávající peněžité prostředky vrátit Kupujícímu i jiným způsobem. 

 

Jestliže Kupující zvolil při dodání Zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. 

 

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, Prodávajícímu zaslat nebo předat Zboží, které od něho obdržel, ledaže mu Prodávající nabídl, že si Zboží sám vyzvedne. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.  

 

Kupující může vrátit Zboží osobně v sídle Prodávajícího či v kterékoliv jeho provozovně či osobě pověřené Prodávajícím k převzetí Zboží v provozních hodinách dané provozovny. Kupující je dále oprávněn Zboží vrátit pomocí přepravní služby; v takovém případě Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby Zboží zaslal na adresu sídla Prodávajícího, tedy: Zámek Roudnice nad Labem, Zámek Roudnice nad Labem čp. 1, PSČ 41301. 

 

Náklady na vrácení Zboží nese Kupující. Nebezpečí škody na vraceném Zboží nese Kupující až do okamžiku předání Prodávajícímu, tj. včetně přepravy, je-li Zboží odesíláno prostřednictvím třetí osoby.

 

Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. 

 

Kupující nemá právo odstoupit od Smlouvy: 

 

a)             o poskytování služeb, jestliže byly splněny v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Prodávající před uzavřením Smlouvy poučil Kupujícího, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od Smlouvy;

b)             o dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

c)             o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření Smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli Prodávajícího;

d)             o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;

e)             o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo Zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i Zboží, které bylo vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným Zbožím;

f)              o neodkladné opravě nebo údržbě, která byla provedena v místě určeném Kupujícím na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného Zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby;

g)             o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil;

h)            o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Kupující porušil;

i)              o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;

j)              o ubytování, přepravě Zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle Smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období;

k)             uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být Kupující fyzicky přítomen; nebo

l)              o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, Kupující byl poučen, že tím právo odstoupit od Smlouvy zaniká, a Prodávající mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.

 

Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním Zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat Kupujícímu Zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou Smlouvu. 

 

Prodávající si též vyhrazuje právo od Smlouvy kdykoliv s okamžitou účinností odstoupit, pokud bude mít prokazatelně za to, že Kupující nakupuje Zboží v souvislosti se svou vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání.

 

 

 

 

 

 

 

VII.       PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

a.      Jakost při převzetí

 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu zejména, že Zboží:

(a)           odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

(b)           je vhodná k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil; a

(c)            je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

Prodávající současně též odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

(a)           je Zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

(b)           Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

(c)            je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat; a

(d)           Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy.

 

Předchozí odstavec těchto Podmínek se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

 

Prodávající odpovídá Kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající.

 

 

b.         Práva z vadného plnění a lhůty pro jejich uplatnění

 

Má-li Zboží vadu, Kupující je oprávněn požadovat její odstranění; podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.

 

Kupující je oprávněn vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí; tato lhůta neběží po dobu, po kterou nemůže Kupující nemůže Zboží užívat, vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně. Projeví-li se vada Zboží v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

Prodávající výslovně upozorňuje Kupujícího a Kupující bere na vědomí a souhlasí, že ustavení předchozího odstavce se neuplatní v případě Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo Zboží s krátkou dobou spotřeby; v takovém případě platí lhůta uvedená na obalu Zboží případně lhůta uvedená na dokladu ke Zboží nebo v Kupní smlouvě.

 

Prodávající má právo odmítnout odstranění vady, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

 

Prodávající je povinen odstranit vadu Zboží v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Kupující Zboží koupil.

 

Prodávající je povinen převzít Zboží k odstranění vady na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž Zboží, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem Zboží předtím, než se vada projevila, Prodávající je povinen provést demontáž vadného Zboží a montáž opraveného nebo nového Zboží anebo uhradit náklady s tím spojené.

 

Nepřevezme-li Kupující Zboží v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti Zboží po opravě převzít, Prodávající má nárok na úplatu za uskladnění.

 

Kupujícímu nemá práva z vadného plnění, pokud vadu Zboží sám způsobil.

 

Vadou Zboží není ani opotřebení Zboží způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité Zboží opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

 

Kupující je oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:

(a) Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,

(b) se vada projeví opakovaně,

(c) vada představuje podstatné porušení Smlouvy, nebo

(d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího;

(e) ocitne-li se Prodávající v prodlení s vyřízením reklamace ve smyslu Reklamačního řádu.

 

Pokud Kupující požaduje v souladu s předchozím odstavcem přiměřenou slevu, výše této slevy se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, kterou Kupující obdržel.

         

Kupující však nemá právo odstoupit od Smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. 

 

Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.

 

 

c.         Záruka za jakost

 

Prodávající obecně neposkytuje na Zboží zvláštní záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku, ledaže je ve Smlouvě, prohlášení Prodávajícího, informaci uvedené na Zboží nebo připojené ke Zboží nebo uvedené na obalu Zboží či v reklamě na Zboží uvedeno jinak. 

 

Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky, že Kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění Zboží nebo ho opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít Zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.

 

V případě, že se na Zboží vtahuje záruka za jakost, vydá Prodávající Kupujícímu nejpozději při převzetí Zboží potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. 

 

 

VIII.     POSTUP PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

Postup pro uplatnění práv z vadného plnění je blíže uveden v Reklamačním řádu Prodávajícího, který tvoří nedílnou součást těchto podmínek.

 

Znění Reklamačního řádu je k dispozici zde. 

 

 

 

IX.         OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Podmínky pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde.  

X.            STÍŽNOSTI A ŘEŠENÍ SPORŮ

 

Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím emailu vinarstvi.roudnice@lobkowicz.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího. Stížnosti je případně možné řešit telefonicky nebo písemně na kontaktních údajích uvedených v článku II. těchto Podmínek.

Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší Česká obchodní inspekce a příslušné obecné soudy České republiky.

 

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

 

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Jiné možnosti řešení sporu nejsou existencí těchto mimosoudních způsobů dotčeny. 

 

 

 

XI.         PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

 

a.         Záloha na Zboží

 

V případě Objednávky speciálního Zboží na objednávku, neobvyklého množství nebo Zboží, které nemá Prodávající běžně skladem, Kupujícím může Prodávající požadovat po Kupujícím úhradu zálohy. O tomto požadavku Prodávající informuje Kupujícího bez zbytečného odkladu po obdržení jeho Objednávky.

 

 

b.         Písemná komunikace

 

V případě doručování písemností mezi smluvními stranami se za doručovací adresu považují adresa provozovny nebo sídlo Prodávajícího a adresa Kupujícího uvedená v Objednávce.

 

c.         Informace a poradenství

 

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného Zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí Prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které Prodávající získal sám, od svého výrobce, distributora či dodavatele.

 

 

 

XII.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Smlouva a právní vztahy výslovně neupravené ve Smlouvě anebo těchto Podmínkách se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní. 

 

Právní vztahy založené na základě těchto Podmínek se posuzují vždy podle obchodních podmínek účinných v době uzavření Smlouvy. 

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti k 26.5.2023 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí. 

 

Veškeré předchozí obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle Prodávajícího nebo mohou být poskytnuty v elektronické podobě na základě žádosti Kupujícího.