DOPRAVA ZDARMA nad 1500 Kč!

Podmínky ochrany osobních údajů


 

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I.              Správce osobních údajů

 

Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky pro zpracování osobních údajů společností Zámek Lobkowicz Roudnice, s.r.o., Roudnice nad Labem, Zámek Roudnice nad Labem čp. 1, PSČ 41301, IČ: 47310685, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3683 (dále jen „správce“ nebo „Prodávající“), získaných od kupujících – fyzických osob (dále jen „Kupující“) na (i) základě kupních smluv (dále jen „Smlouva“) uzavřených prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na adrese www.lobkowiczroudnice.cz (dále jen „E-shop“) anebo (ii) při registraci Prodávajícího jakožto registrovaného uživatele E-shopu. 

 

Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího ze dne 26.5.2023 (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“).

 

II.            Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 

Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty Kupujícími nebo potenciálními Kupujícími (dále také jako „subjekty údajů“) prostřednictvím registračního formuláře nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně či elektronicky. Prodávající shromažďuje osobní údaje svých zákazníků jen s přijetím objednávky k nákupu, a dále na svých internetových stránkách prostřednictvím cookies.

 

Zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat zejména: jméno a příjmení, druh oslovení (pane/paní), poštovní adresu, na kterou mají být zásilky doručovány, další kontaktní údaje, jako například e-mailovou adresa a telefonní číslo, a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce IP adresu a soubory cookie. Kromě toho je uchovávána i historie nákupů, což je důležité mimo jiné i pro poskytnutí záruky.

 

Podrobnější informace k používání cookies jsou uvedeny v Zásadách používání souborů cookie.

 

III.          Účely a právní základy zpracování osobních údajů

 

S podáním platné Objednávky podle článku III. Všeobecných obchodních podmínek může udělit Kupující Prodávajícímu, jako správci osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), souhlas ke zpracování osobních údajů, které Kupující Prodávajícímu poskytl nebo v budoucnu poskytne v souvislosti se Smlouvou Smlouvami uzavřenými na základě Všeobecných obchodních podmínek a těchto Podmínek, zejména pak údaje uvedené v Objednávkách Zboží Prodávajícího.

 

Souhlas se vztahuje na zpracování pro účely marketingu včetně profilování a předávání osobních údajů v rámci skupiny Lobkowicz, jejímž je Prodávající členem (dále jen „Skupina“). V ostatních případech je zpracování prováděno na jiných právních základech, zejména za účelem plnění Smlouvy a na základě oprávněného zájmu Prodávajícího.


Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány za účelem jednání o uzavření Smluv mezi Kupujícím a Prodávajícím a následného plnění již uzavřených Smluv (zejm. dodávání Zboží Kupujícímu) na základě Všeobecných obchodních podmínek a těchto Podmínek, dále za účelem vytváření databází zákazníků Prodávajícího, profilování a následného nabízení obchodu a služeb Kupujícímu (včetně šíření obchodních sdělení Prodávajícího a ostatních společností ze Skupiny ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány automaticky, a pokud budou Kupujícím poskytnuty v jiné než elektronické podobě, budou nejprve manuálně převedeny do elektronické podoby a následně zpracovávány automaticky. Podrobnosti k jednotlivým účelům zpracování jsou následující:

 

a)             Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujících a potenciálních Kupujících za účelem plnění Smlouvy uzavřené s Kupujícím a nezbytných operací potřebných k uzavření této Smlouvy (plnění Smlouvy). V této souvislosti vyžaduje při uzavření Smlouvy (Objednávce Zboží) od (potenciálních) Kupujících údaje, které jsou nezbytné pro dodání objednaného Zboží (splnění Smlouvy) a jejich neposkytnutí má za následek, že Prodávající nemůže vyřídit Objednávku a nedojde k uzavření Smlouvy. Prodávající uchovává osobní údaje pro tento účel během trvání smluvního vztahu s Kupujícím a do konce promlčecí doby případných nároků z něj vyplývajících;

 

b)             Prodávající zpracovává osobní údaje také za účelem přímého marketingu svého Zboží, tj. zasílání adresných nabídek Kupujícím případně potenciálním Kupujícím následujícími způsoby:

 

-        prostřednictvím listinných zásilek, elektronické komunikace a prostřednictvím telefonické komunikace na základě souhlasu Kupujícího, tedy pokud Kupující nebo jiná osoba poskytla svůj dobrovolný souhlas, a to na dobu 10 let;

-        Kupující, respektive jiná osoba může svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to buď telefonicky, písemně, e-mailem nebo prostřednictvím internetové stránky Prodávajícího, přičemž to nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu;

 

c)             Aby mohl Prodávající zasílat (potenciálním) Kupujícím nabídky svého Zboží, případně jiných akcí pořádaných Prodávajícím, které by je mohly zajímat, může Prodávající provádět na základě získaných osobních údajů profilování dotčených osob tím, že bude sledovat jejich nákupní chování, a to na základě souhlasu Kupujícího. Na základě profilování nebude docházet k žádnému rozhodování, které by mělo pro subjekty údajů právní účinky nebo se jich obdobným způsobem významně dotýkalo;

 

d)             Kupující, respektive jiný subjekt údajů má právo vznést námitky proti zpracovávání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu prováděného kterýmkoliv z výše uvedených způsobů (poštovní / e-mailový / telefonní marketing) nebo také samostatně proti profilování jeho nákupního chování. V případě uplatnění námitky Prodávající ukončí další zasílání nabídek nebo provádění profilování (podle obsahu námitky). Prodávající je v takovém případě oprávněn v nezbytném rozsahu zpracovávat osobní údaje Kupujícího, aby splnil zákonnou povinnost nezasílat Kupujícímu marketingová sdělení a neprovádět profilování;

 

e)             Prodávající pořizuje záznamy ze své telefonní zákaznické linky za účelem záznamu úkonů provedených ústně během telefonického hovoru, např. objednávka zboží (uzavření smlouvy), její změna, udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, jeho odvolání, uplatnění práv dotčených osob ze smlouvy nebo GDPR, a další, a to na základě souhlasu dotčené osoby. Volající / volaný (potenciální) Kupující je v úvodu telefonátu na tuto skutečnost upozorněn, přičemž pokračováním v hovoru souhlasí s pořizováním záznamu. (Potenciální) Kupující může svůj souhlas kdykoliv odvolat telefonicky / e-mailem / písemně, přičemž to nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu. V případě odvolání souhlasu s pořízením záznamu, během níž dochází k Objednávce Zboží, respektive jinému právnímu úkonu, může být dotyčná osoba vyzvána, aby daný právní úkon učinila jiným způsobem (písemně / elektronicky). Záznamy Prodávající uchovává po dobu nezbytnou k dosažení konkrétního účelu (podle obsahu nahrávky), v případě Kupujících po dobu trvání Smlouvy a související promlčecí doby nebo do odvolání souhlasu;

 

f)              Prodávající je členem Skupiny a poskytuje osobní údaje Kupujících a potenciálních Kupujících, případně dalších osob (např. kontaktní osoby smluvních partnerů) společnostem ve Skupině na základě souhlasu (osobní údaje Kupujících) a za účelem administrativních činností Skupiny na základě oprávněného zájmu. Skupina zpracovává tyto údaje po dobu nezbytnou k dosažení jednotlivých účelů zpracování za stejných podmínek jako Prodávající;

 

g)             Prodávající zpracovává osobní údaje v souvislosti s vymáháním pohledávek a obrany proti nárokům třetích osob na základě oprávněného zájmu k prokazování, uplatňování a hájení právních nároků. Zpracování je nezbytné i pro plnění Smlouvy, a to po dobu nezbytnou k vymožení pohledávky a během zákonných promlčecích / prekluzivních lhůt;

 

h)            Prodávající zpracovává osobní údaje také tam, kde je to nezbytné ke splnění jeho zákonných povinností, zejména v oblasti účetních a daňových předpisů, na základě plnění zákonné povinnosti (zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmu, zákon o DPH, daňový řád, občanský zákoník atd.). Údaje se uchovávají po dobu stanovenou jednotlivými zákony.

 

IV.          Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy je souhlas vyžadován, Kupující uděluje Prodávajícímu dobrovolně na dobu 10 let a může jej kdykoli bezplatně odvolat oznámením zaslaným Prodávajícímu na adresu nebo způsobem uvedeným v článku II. Všeobecných obchodních podmínek. 

 

Souhlas může být opakovaně obnoven. Kupující má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným Prodávajícímu, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

 

Při odvolávání souhlasu se zpracováním osobních údajů Kupující uvede své jméno a příjmení, případně e-mailovou adresu, pod kterými je veden v databázi zákazníků Prodávajícího.

V.            Další práva Kupujícího jako subjektu údajů 

 

Kupující má dále právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů. 

 

Kupující se může se svou stížností, námitkou nebo žádostí o informace ohledně zpracování osobních údajů obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, jmenovaného Prodávajícím (viz kontaktní údaje uvedené níže). Kromě toho se Kupující může s podnětem obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


Prodávající zpracovává pouze osobní údaje osob ve věku od 18 let. Kupující jsou při kontaktu s Prodávajícím povinni potvrdit, že jsou starší 18 let.

 

VI.          Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Prodávající nepředává osobní údaje do třetích zemí, tj. mimo oblast Evropského hospodářského prostoru.

Prodávající je oprávněn osobní údaje předat zpracovatelům osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Prodávajícím, jakož i jiným společnostem ze Skupiny jakožto správcům osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb Kupujícímu. 

 

Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud pro to existuje právní základ, například poskytovateli poštovních služeb nebo kurýrní společnosti v souvislosti s doručením zásilek, společnosti poskytující služby elektronických komunikací v souvislosti s elektronickou komunikací, bankám v souvislosti s platebními operacemi, státním orgánům v rámci výkonu jejich působnosti, daňovým, právním a jiným poradcům Prodávajícího, soudu a exekutorovi v souvislosti s vymáháním pohledávek apod. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů: DHL, Česká pošta, Zásilkovna. 

 

VII.        Kontaktní údaje Prodávajícího jako správce osobních údajů 

 

V případě dotazů nebo žádostí týkajících se Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte. Kontaktní údaje Prodávajícího:

 

Zámek Roudnice nad Labem

Zámek Roudnice nad Labem čp. 1

413 01, Roudnice nad Labem 

E-mail: vinarstvi.roudnice@lobkowicz.cz 

Telefon: +420 416 837 234

 

Obchodní firma: Zámek Lobkowicz Roudnice, s.r.o.

Sídlo: Roudnice nad Labem, Zámek Roudnice nad Labem čp. 1, PSČ 41301

IČ: 47310685

Zápis v OR: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3683

 

Další informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách a Zásadách používání souborů cookie.

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti k 26.5.2023 spolu se zněním Všeobecných obchodních podmínek.